A látás vizuális környezete. Kritériumok meghatározása


a látás vizuális környezete

Az előadások a következő témára: "Látás és vizuális észlelés"— Előadás másolata: 1 Látás és vizuális észlelés 2 A látással kapcsolatos információ-feldolgozó folyamatok még mindig nagy kihívást jelentenek a kutatók számára, hiszen ez a terület koránt sincs tökéletesen feltérképezve.

A kutatások eredményeinek teoretikus továbbgondolása a es évekig két, egymással homlokegyenest eltérő elméleti keretben történt.

Látásproblémák a digitális világban CooperVision Hungary Lásd a szembetegség szürkehályog és glaukóma kezelését Rövidlátás — Wikipédia Homályos látás — mit kell tudni a mindennapi életet befolyásoló szemproblémákról Látási környezet A DrDeramust a leggyakrabban a kábítószerek, a lézeres műtét vagy a hagyományos műtét csökkentésével lehet csökkenteni.

A vizuális észlelés klasszikus elmélete, az úgynevezett konstruktivista megközelítés forrása a Előfutárának Hermann von Helmholtz német fiziológust tartják, aki elsőként mérte az idegingerület terjedési sebességét, és ezt a látás esetében meglepően lassú folyamatnak találta. Helmholtz ebből arra a következtetésre jutott, hogy a vizuális észlelés egy többlépcsős, összetett folyamat, melyben látórendszerünk következtetéshez hasonló módszerrel jár el. A konstruktivista elmélet inferenciális modellje ide vezethető vissza, melynek lényege, hogy a vizuális információ észlelése olyan mentális folyamatokat feltételez mint például egy látott dolog beazonosítása, méretének a mélységjegyek függvényében történő megítélése vagy éppenséggel egy tárgy emlékezetből való a látás vizuális környezetemelyek lehetővé teszik, hogy körülöttünk lévő környezet tárgyait változatlannak ítélhessük meg, annak ellenére, hogy soha nem látjuk őket egyformának, környezetünk elemei a világban mindig másként jelennek meg attól függően, hogy hozzánk képest hol, milyen megvilágításban, stb.

A vizuális észlelés ebben a megközelítésben egy közvetett, látás mydriasis folyamat, ahol az információ az a látás vizuális környezete helyzetekben változó érzéki ingereken túl található.

Látási hallucináció - létezik? - Almapatikák

Gibson amerikai pszichológus, akinek a vizuális észleléssel kapcsolatos elképzelése megteremtette az úgynevezett ökológiai iskolát. Másszóval a környezeti ingerek ugyan a látás vizuális környezete sokfélék, de nem differenciálatlanul érnek el bennünket, hogy azután rendet kelljen közöttük rakni. Ugyanis az, hogy egy élőlény számára minek van informatív értéke elválaszthatatlanul összefügg azzal, hogy cselekvései szempontjából hogyan viszonyul környezetéhez.

Когда я вернулся к Гробнице Ярлана Зея, то обнаружил, что Алистра выследила. Она, должно быть, рассказала Совету, что ты покинул Диаспар и что я помогал .

Másképp fogalmazva: jórészt előre meghatározott, hogy az élőlények a környezet mely behatásait észlelik ingerként, kiemelve ezeket a számukra jelentéktelen vagy nem észlelhető ingerek közül. A már észlelt ingerekre adott gyors reakciók arra engednek következtetni, hogy a mérlegelő eljárás nem megengedhető az adott egyed számára, ugyanis az időben lassabb, kalkuláló feldolgozás és ezzel összefüggésben az ingerre adott késleltetett válasz az egyedek, rajtuk keresztül pedig a faj fennmaradását veszélyezteti.

A konstruktivisták ezzel szemben olyan algoritmikus, kalkuláló percepciós mechanizmust feltételeznek, amely a környezet statikus felbontását adja. A vizuális észlelést sokkal inkább az határozza meg, hogy a körülöttünk lévő dolgok mennyiben váltanak ki, tesznek lehetővé vagy segítenek végrehajtani bizonyos cselekvéseket.

a látás vizuális környezete

Ahhoz, hogy például leüljünk vagy ráálljunk valamire nem kell feltétlenül az adott dolgot székként, lépcsőként vagy bármilyen más tárgyként azonosítanunk, hiszen már texturális tulajdonságai látás dikromat is jól érzékelhető, hogy a cselekvés elvégzéséhez felhasználhatjuk-e vagy sem.

Hogy mik azok a tulajdonságok melyek alapján affordanciáról beszélhetünk valami kapcsán, azt a környezetünkben észlelhető fénymintázat határozza meg. Az úgynevezett invariáns tulajdonságok alapján pedig érzékelhetővé válik, hogy mi az, ami nem változik a látómezőben. A kísérletek felépítése jól mutatja, hogy az egyik törekvés azokat a jegyeket cues próbálta meghatározni, melyek alapján a szemlélő képes felmérni a környezeti objektumok egymáshoz való viszonyát.

Bizonyos mélységjegyek hiányában például, a látás vizuális környezete kísérleti alanyok egyre bizonytalanabb becsléseket tettek egy adott tárgynak vagy több dolognak az egymáshoz való távolságát illetően.

Márpedig az emberi látás meghatározó tulajdonsága a sztereoszkopikus látás, illetve, hogy az ember nemcsak fejét, de mozgó testén a fejet mozgatva lát. Így fizikai felépítésünknek és biológiai meghatározottságunknak megfelelően kell a látást vizsgálni. Nélkülük is jól boldogul, hiszen ha például két objektum között kell elhaladnia, nem ezek relatív távolságával vagy pontos formájával fog foglalkozni, hanem, hogy vajon átfér-e közöttük vagy sem.

A látásnak a cselekvéssel elválaszthatatlanul összefonódó meghatározottsága pedig jóval gyorsabb reakciót kíván meg az embertől.

  • Vizuális rögzítés - olcsodolgok.hu
  • Látás és vizuális észlelés - ppt letölteni
  • Теперь он узнал, что оба убеждения были ошибочны, и что среди звезд есть разум, несравненно превосходящий его собственный.
  • Hogyan kezeljük a látást, ha mínusz 1
  • Minimális mínusz látás
  • A szemorvos felszerelésének árjegyzéke

E két rendszer szerkezeti és funkcionális megosztottsága még továbbra sem tisztázott megnyugtatóan, bizonyos esetekben például kimutatható, hogy képesek bizonyos feladatokat a másiktól átvenni. Másrészt viszont a vizuális észlelésben rendkívül eltérően működnek az ingerek továbbítása és feldolgozása terén. Nagyon leegyszerűsítve az egyik, az úgynevezett dorzális rendszerhez köthető a motorikus viselkedés vizuális kontrollja, amely a mozgás és a térérzékelés szervezésének terén tűnik ki, a másik, az úgynevezett ventrális rendszer a tárgyak formai jegyek alapján való felismerését és azonosítását végzi, valamint a színérzékelést is ehhez kötik.

A helyzet azonban ennél bonyolultabb, mivel mindkét látásvizsgálati táblázat más esetében kimutattak olyan tevékenységeket, melyeket egy erősen sematikus kettéosztás egyértelműen a másik rendszer működési területére sorolna be.

Úgy tűnik, a két rendszer nem csak abban különbözik egymástól, hogy más-más vizuális információkat továbbítanak, hanem abban is, hogy a továbbított információkat eltérő módon alakítják át.

A ventrális rendszer az információkat úgy dolgozza fel, hogy ezáltal minél finomabban érzékelhessük egy adott tárgynak a vizuális világhoz való viszonyát.

Rövidlátás – Wikipédia

A dorzális rendszer viszont a vizuális információkat egocentrikus szempontok szerint transzformálja. Ennek alapján tud valaki egy adott dologhoz aktívan viszonyulni, például egy akadályt elkerülni. A dorzális rendszer tehát a látó ember a látás vizuális környezete mértékével mért információért, míg a ventrális rendszer a viszonylagos mértékkel mért, a tárgycentrikus információkért felelős.

A dorzális rendszer rendkívül gyors és működése feltételezhetőleg velünk született mechanizmusokon alapszik, míg a ventrális rendszernek több feldolgozási időre és emellett tanulásra is szüksége van 15 Ezekre a különbségekre építi Norman kettős-feldolgozáselméletét, melyben megpróbálja lépésről lépésre végigjárni, hogy a konstruktivista és az ökológiai megközelítés eltérő, saját a látás vizuális környezete elméleti keretei mennyiben állnak összhangban az egyik illetve másik vizuális feldolgozó rendszer jellegzetes működésével.

A kutatás eredete

Így jut arra a következtetésre, hogy mindkét elmélet megfigyelései helytállóak, a problémát valójában az jelenti, hogy következtetéseiket kizárólagos érvénnyel próbálták megfogalmazni.

Ezek a személyek feltehetőleg ép ventrális és sérült dorzális rendszerrel rendelkeznek. Ennek ellentéte a vizuális agnózia, melynek sajátossága, hogy a betegek adott esetben nem képesek arc vagy tárgy felismerésre, viszont a tárgyakkal kapcsolatos motorikus viselkedésük normális, például többen minden gond nélkül képesek megfogni egy tárgyat, ugyanakkor nem tudják meghatározni, hogy milyen a formája az illető dolognak.

Az ilyen és ehhez hasonló esetekben a betegek képtelenek a ventrális rendszerüket bevetni a vizuális ingerek feldolgozásában, ugyanakkor a dorzális rendszerük jól működik.

Látás vizuális környezete, Látási környezet

Minket valójában épp ez a konfliktus érdekelne, egy merőben más kontextusban szemlélve. Annak szeretnénk utána járni, hogy milyen gyakorlati és elméleti következménnyel járhat ezen biológiai meghatározottságunk kiaknázása a mozgókép- a filmnézés esetében.

a látás vizuális környezete

A tudományos kutatások és a művészeti alkotások elemző összevetésében a kezdeményezés a a látás vizuális környezete oldaláról valósult meg. Margaret S. Livingstone azt vizsgálta meg, hogy a neurofiziológiai és neurobiológiai kutatások, továbbá pszichológiai kísérletek eredményei mennyiben bírhatnak magyarázó erővel egy-egy művészeti irányzatban alkalmazott technikát illetően.

Az ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolásában meglepő eredményekkel szolgálhat ha a dorzális és ventrális rendszer információfeldolgozásában mutatkozó különbségeket összevetjük. Jól kimutatható, hogy egyes jelenségekért a vizuális információ kétféle, egymással konfliktusba kerülő továbbítása a felelős, például olyan esetekben, amikor egy adott inger csak az egyik rendszert aktivizálja, ugyanakkor a másik számára gyengének bizonyul.

Livingsone a két rendszernek a vizuális észlelésben betöltött eltérő szerepét a Gestalt-pszichológia fogalomtárát és értelmezési keretét felhasználva magyarázza.

A pszichológiavizuális rögzítés túlsúlya látás mint más értelemben módozatok létrehozása észlelet. E jelenség révén a vizuális rendszer képes figyelmen kívül hagyni, hogy egy másik szenzoros rendszer milyen információt továbbít, és logikus magyarázatot ad a környezet bármilyen kimenetére. A vizuális rögzítés lehetővé teszi a hang helyének és az érintés érzésének értelmezését anélkül, hogy valóban az említett ingerekre támaszkodna, hanem olyan kimenetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy összefüggő környezetet érzékeljen.

Véleményünk szerint Norman kettős-feldolgozás elmélete, vagyis az az elképzelés, amely a látási folyamatokat részben az inferenciális jellegű, másrészt a motorikus viselkedést irányító feldolgozás felől közelíti meg, árnyaltabb képet ad e jelenségekről. A vizuális ingerek kettős rendszerben történő feldolgozásával kapcsolatos elképzelés alapvetően mégiscsak eltérő utakat jelöl ki a befogadás számára: az egyik szabálykövető és sémahasználaton alapul, a másik olyan minőségekre érzékeny mozgás, fényeloszlásmelyek feldolgozása, mentális vagy bármely más reprezentáció nélkül is lehetséges.

Kérdés, hogy a vizuális észlelés ez utóbbi formáját kiaknázva a művészet képes-e olyan jelenségekre irányítani a figyelmünket, melyek nem a kategóriák, egy magasabb szinten pedig az absztrakció felé mutatnak, hanem épp ellenkezőleg az érzékileg megragadható jelenségeken keresztül az egyedire, az összemérhetetlenül sajátosra hívják fel a figyelmet. Letölteni ppt "Látás és vizuális észlelés" Hasonló előadás.