Ha az égi látást nézi


A szeretet mindig egyezik. Az Óban csak az első négy fejezet, a Zsoltárok, Jób és Bölcs Salamon könyvei azok, amelyek világossága kiolthatatlan, mint a csillag-tűz. Az első könyv tehát a Biblia. De a második semmiesetre se legyen más, mint egy jó Bibliamagyarázat. Magyarázat nélkül olvasni Bibliát annyi mint Bädecker nélkül menni ismeretlen földre. A forditó neve Neumann. Ez nem olcsó könyv: egy tehén ára rámegy.

De biztositlak benneteket, hogy többet ér. És ehhez szerezzétek meg az összes vallásalapitók könyveit. A vallásalapitók mind lelki-emberek voltak. Kiváló szellemek, akiket vagy az Ég küldött közénk vagy maguk vállalkoztak szeretetből arra, hogy testet öltsenek.

ha az égi látást nézi

Mindegyik a maga korához és maga nemzetéhez alkalmazta a tanitását, de mindegyik a legnagyobb igazságokat tette a tanitása magvának. Tanitásuk alapja azonos, csak egyik a másikat kibőviti.

Ahol pedig egymástól eltérnek, könnyü meglátnunk, hogy ez azért történik, mert mindegyik más-gondolkodásu és máserkölcsü népnek beszél. De ők a legértékesebb emberek! Az első filozófia: Büchner. Robinson édes tej. Büchner édes méreg. E méregnek ugyanaz a hatása a lélekre, mint az első pipának a testre. Mert csak az éretlen elméjü emberek olvassák komolyan, akik még ellent-gondolni nem tudnak.

Büchner kimondja, hogy nincs Isten, mert nem láthatjuk, s mert a Föld nem paradicsomkert. Az ő feje az a lámpás, amelylyel be lehet világitani a Végtelenség templomába. Az ő keze az az erő, amelylyel le lehet rántani az Istent a világmindenség közepéből. Mily együgyüség! Ha Büchner festőnek született volna, bizonyosan azt a képet festette volna látáskezelés vonalzóval, hogy az Istent az emberek rabláncon hurcolják a guillotin alá.

Mi a kettős látás?

Az értelmi fejlődésnek lépcsőzetét látnánk a följegyzésben. A lépcsőzet a tankönyveket és szakkönyveket nem jegyezve azt gondolom a következő nyolc fokot mutatná.

Mesék, ponyvahistóriák, képes biblia, minden ami csodálatos és álomvilági. Vadászkalandok, rémregények, lovagregények, vitézlegendák, - a csillogó hősök ha az égi látást nézi. Szinmüvekből olyanok, amelyek főszerepét primadonna játsza. Primadonna huszárnadrágban, tóthalinában vagy parasztgatyában. Kalandos regények. Sue, Dumas, Jókai, Verne, humoreszkek, poros hősök világa. Érzelmes könyvek. Jókai marad.

Petőfi, Heine, Sekszpirből Rómeo és Julia és némely uj költő. Virágos és holdfényes világ. Valóságos utazások, népies nyelven irt történelem, életrajzok, költői elbeszélések; vigjátékok, Dickens, Dosztojevszky, Hugó Viktor Századok legendája. Közben naturalista irók Zólától Gorkijig.

Sekszpirből Hamlet. Hamlet magyarázatok. Oknyomozó történelem Buckle. Teleologia, theosofia, theologia, elméleti spiritismus, bibliamagyarázatok, occultizmus. A továbbiakban is merőben lelki olvasmányok.

Account Options

Ime nyolcszor ürül ki és nyolcszor telik meg a szekrény. És e vázlatos jegyzékből megitélhetitek hol álltok a lelki fejlődésben? Hozd el az Aladin lámpását!

Vigy el engem ide, vagy oda! Hozz kincset! Ma már ez nem is mese. Külön varázsló tudomány se kell reá.

Akárki is szerezhet olyan könyveket, amelyekben van szellem, s a szellem a könyv első felnyitására megjelenik; hozza a világosságot; visz bennünket ereje szerint távol szép világokba, vagy hord nekünk aranynál értékesebb kincseket A Földön élt lélek világitó része maradt benne. S hangtalan beszéde könnye, mosolygása, - szive dobogása. S nem foglalnak el nagyobb helyet, mint egy vadászpuska hossza!

Erre csak az ország-járó könyv-vigécek készek a felelettel. Más emberfia azt véli, hogy nem lehet száz olyan irót összeirnia. Más iró kell az alacsony embernek. Más a magasnak. Más a nőnek.

Más a férfinak. Más a fiatalnak. Más a vénnek. A testnek minden ha az égi látást nézi, minden rangon elég egy könyv, - a szakácskönyv. De a lélek késő vénségig fejlődik, és sok lépcsőfokon haladoz fölfelé. Épp az olvasmányaiból itélheti meg kiki a fejlődését. Micsoda távolság választja el a tündérmeséket a reális történetektől!

ha az égi látást nézi

A testi küzdelmek iránt való érdeklődéstől! Az állati korunkat a szellemi korunktól! Az emberi lélek könyvekben vedlik.

  1. Myopia gyakorlatok a Bates módszer szerint
  2. Nem csoda.
  3. Mozaik: Ha ég, ha szúr, ha viszket - olcsodolgok.hu
  4. Едва вымолвил .
  5. Szem. | Régi magyar szólások és közmondások | Kézikönyvtár
  6. Элвин, вероятно, был единственным человеком в Диаспаре, способным безнаказанно взирать на изображения, проплывавшие сейчас по экрану.
  7. A külső környezet hatása a látásra

Aki csomósan veszi, az látja. Tiz könyv közül mindig találunk egyet, amely mind e tiznek az árát megéri. S egy másikat, amely a következő tiz könyvnek az árát is előre megadja. Mint a vetőmag. A könyvtárt összeállítani nem lehet egy-rántásra.

A kettős látás előfordulása

A ha az égi látást nézi ember egész életén át szemelget, válogat. Könyvtár-összeállitásban irodalom-történethez igazodni Ne felejtsük el, hogy az irodalomtörténetet tanárok csinálják!

A tanárok egy-rendbe iktatják a szenet a gyémánttal, és a verebet a fülemilével. Az alacsony érzésü falja ezeket a firkálmányokat, mert csak az érdekli, hogy honnan jött elő ez az emberi tünemény? Külsőségekben keresik az okokat, s azt gondolják hogy azonos körülmények között belőlük is az lehetett volna. Mintha bizony a tyukból lehetne sas, ha véletlenül a sziklák ormán kel ki a tojásból. Ariosto is abban az időben énekelte a rettenetes erejü Roland történetét.

Ha ég, ha szúr, ha viszket

Testi embereknek ünnepei is testiek. A farsang, a nagy ivások.

ha az égi látást nézi

Legdicsőbb valami az izomerő. Költők rongyoskodnak, mészárosok pompáznak. A Sekszpir drámák irója iránt senki se érdeklődik: maga Sekszpir igazgató ur irja-e vagy másvalaki az ő nevén? A fülemile egyszer egy szamarat látott csöndes legelésben a telek végén.